İşveren Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / İşveren Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan, sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, TC. Kimlik Numarası

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Kurum İçi İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

Diğer 

İmza sirküleri, Banka Bilgileri, Iban Numarası, Kredi Kartı Bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

Sizden ve/veya kurumunuzu temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya kurumunuzun diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bize sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde ediyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, (i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak işliyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, sözleşme süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz. Kişisel verileriniz ayrıca mevzuattan kaynaklı saklama ve arşiv yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlemekteyiz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Fakat kişisel veriler 6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlardan ( Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan (Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir) birinin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılabilir.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz program ortağı kuruluşlara, Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’nin diğer departmanlarına ve bankalar ile Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’nin faaliyetini sürdürmek için veri paylaşmak zorunda olduğu diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK K.nin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 

Kişisel verileriniz, şirketimizle irtibatınız devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kamera kaydı suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ise kayıt tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Düzeltme, silme veya yok edilme taleplerinin uygulanması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na iletebilirsiniz. Bu çerçevede Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit.No:2/29 - Bodrum MUĞLA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bodrumcv.com adresine iletebilirsiniz.