Kişisel Verilerin Korunması Politası

Ana Sayfa / Kişisel Verilerin Korunması Politası

1. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Kişisel verilerin korunması, Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.’nin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; üyelerimiz olan avukatların, stajyer avukatların, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

2. AMAÇ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika) hazırlanmıştır. 

Politika ile Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve kişisel veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

3. KAPSAM

Bu Politika; üyelerimizin,  çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan üyelerimiz gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. Yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.

4. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, kurumumuz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. İşbu Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları kurumumuz uygulamaları kapsamında somutlaştırarak düzenlemektedir. 

5. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır: 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Başvuru Formu: Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları form.

Çalışan: Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.’ne bağlı, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören gerçek kişiler.

Çalışan Adayı: Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.’ne iş başvurusunda bulunarak, iş bulma amacı ile  veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini şirketimiz erişilebilir kılan gerçek kişiler.

Kişisel Sağlık Verileri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Veri Sahibi: KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Ziyaretçi: Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ‘nin fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

6.1. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş., Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütmektedir.

b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme 

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş., kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işlemeye yönelik meşru amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. 

d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. tarafından kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. 

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş., kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. 

6.2. Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş., Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

6.3. Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

6.4. Şirketimiz çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. 

7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Şirketimiz kural olarak kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak işlemektedir. Buna karşın kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak açık rızanız aranmaksızın yürütmektedir: 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

d. Şirketimiz hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

e. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

g. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

8.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

- Şirketimiz kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemlerini almış olup, olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almak için şirketimizin gerekli tüm tedbirleri aldığını da belirtmek isteriz. 

 - Şirketimiz tarafından teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve denetlenmektedir. 

- Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. 

8.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler 

- Şirketimiz çalışanlarının, KVK Kanunu’na ilişkin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. 

- Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda çalışanlardan gerekli taahhütler alınmaktadır. 

8.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin alınan gerekli güvenlik önlemlerine karşın kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirecektir. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

9.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, kurumumuz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler www.bodrumcv.com adresinde yer aydınlatma metinlerinde bulunmaktadır.

9.2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Kişisel veriler, işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin mevzuata uygun olarak belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir. 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 

10.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

10.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri 

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder. 

11. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişilere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup Şirketimiz tarafından kanun hükümlerine uygun hareket edilmek suretiyle kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, Kanun ve sair mevzuat doğrultusunda Şirketimiz tarafından işlenebilecek ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir. 

11.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

-Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

-Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 

-Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

-Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, 

-Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından aktarılmasının Şirketimizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 

-Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması. 

11.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarımı

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır. 

11.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

11.4. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dahilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel veriler aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:

12. ŞİRKETİMİZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahipleri aydınlatılmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir: 

a. Veri sorumlusu sıfatıyla kurumumuzun unvanı 

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 

d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

e. İşbu Politika’nın “Başvuru Hakkı” başlıklı 13.1. bölümünde belirtilen kişisel veri sahibinin hakları 

13.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra www.bodrumcv.com adresinde ve kurumumuzun “Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit. No:2/29 - Bodrum MUĞLA”  adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikayet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde kurumumuza ulaştırabilecektir. 

13.1. Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, herkes aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

13.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar (İstisnalar)

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır: 

a. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

b. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

d. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

e. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır: 

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devlet’in ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

13.3. Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, başvurunuzun yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletilmesi gerekmektedir. 

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir: 

a. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi 

b. Orantısız çaba gerektirmesi 

c. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması 

d. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması 

e. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

14. ŞİRKETİMİZ BİNALARI İÇİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ 

14.1. Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme

Şirketimiz ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Şirketimiz binaları içerisinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir. 

KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanlara izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanı erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

14.2. Kurumu Ziyaret Edenlerin Giriş–Çıkışları

Şirketimiz tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Misafir olarak Şirketimiz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirketimiz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

14.3. İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Şirketimize ait internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin Çerez Politikası kurumumuzun www.bodrumcv.com alan adlı internet sitesinde bulunmaktadır. 

15. KVK KOMİSYONU

Şirketimiz KVK Kanunu’nda yer alan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işbu Politika’da belirtilen hususların uygulanmasına yönelik olarak kurum içerisinde gerekli görevlendirmeleri yapmakta ve buna uygun olarak prosedürleri oluşturmaktadır. Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu kapsamında işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı prosedürleri yönetmek üzere, KVK Komitesi oluşturulmuştur. KVK Komitesinin, kurum içi farkındalığı arttırmak için gerekli görev dağılımını yapmak, yapılacak denetimlerin takibini yapmak, ilgili kişilerin başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları almak, KVK Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek vb. görevleri vardır. 

16. İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Politikanın en güncel haline ilgililerce Şirketimizin “Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit. No:2/29 - Bodrum MUĞLA”  ve www.bodrumcv.com adresinden ulaşılabilecektir.

17. Bizimle İletişime Geçin

Bu metin ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. 
Adres : Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit. No:2/29 - Bodrum MUĞLA
Web Sitesi : https://bodrumcv.com/
E-posta Adresi: info@bodrumcv.com