Referans Kişi Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / Referans Kişi Aydınlatma Metni

Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan, sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş.  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Kurum İçi İletişim Bilgileri

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

 

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi, Bodrum CV platformu vasıtasıyla iş arayan adayın platforma bilgi girişi yapması suretiyle elde ediyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işliyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

Kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurarak iş arayışında olan aday hakkında bilgi edinmek amacıyla işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

 

Aday tarafından Bodrum CV ile paylaşılan referans kişi verileri adayın özgeçmişi içerisine kaydedilmekte ve adayın özgeçmiş paylaşım tercihlerine göre Bodrum CV üyesi işveren müşteriler ile paylaşılmaktadır. Adayın paylaşım tercihleri doğrultusunda kişisel verilerinize erişen gerçek kişiler ve/veya başvuruda bulunulan tüzel kişiliğin gerçek kişi temsilcileri kişisel verilerinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir. Bu işlem için aydınlatma yapma yükümlülüğü işlemi gerçekleştiren gerçek ve/veya tüzel kişi kurum/kuruluşların sorumluluğundadır. Aktarılan kişisel verilerinize ilişkin bir talebiniz olması halinde talebinizi ilgili tarafa ileteceğiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Düzeltme, silme veya yok edilme taleplerinin uygulanması halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Usulüne uygun olarak yaptığınız başvurunuzda yer alan taleplerinizi geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız. 

 

6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na iletebilirsiniz. Bu çerçevede Bodrum CV İstihdam Bürosu A.Ş. ’na 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Çarşı Mah. Çarşı Sokak Bodrum Belediyesi Gıda Çarşısı Sit.No:2/29 - Bodrum MUĞLA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bodrumcv.com adresine iletebilirsiniz.